رمز خود را فراموش کرده اید ؟

استخدام

شرایط استخدام در بخش های مختلف :

* سرپرست تولید : تحصیلات لیسانس ، مهندسی صنایع > سابقه فعالیت حداقل 3 سال در فضای تولید صنعتی

* مسئول دریافت سفارشات و برنامه ریزی تولید : حداقل لیسانس ، آشنا با نرم افزارهای کلیدی > سابقه فعالیت 3 سال

* مسئول انبار : حداقل دیپلم > سابقه حداقل 3 سال در واحد انبار

* مدیر مالی : حداقل فوق لیسانس > سابقه 5 سال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استخدام

بالا